Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 
TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

 • BAN GIÁM ĐỐC

  ThS. Trần Dương
  Phó Giám đốc Phụ trách
  Mail: duong.tran@htu.edu.vn 
  ĐT: 0988788136 
  Nhiệm vụ: – Quản lý và điều hành tổ xử lý nghiệp vụ và khai thác tài liệu;
  – Phối hợp các khoa, bộ môn, phòng Kế hoạch – Tài chính bổ sung tài liệu;
  – Trưởng ban biên tập bản tin; phụ trách kiểm duyệt viết bài cho trang website của trung tâm, Nhà trường;
  – Chịu trách nhiệm về nội dung trang Website của Trung tâm TT-TV;
  – Xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển Thư viện số, thư viện số tài nguyên nội sinh; tài nguyên giáo dục mở;
  – Chủ trì triển khai chương trình “Nâng cao năng lực thông tin cho sinh viên”;
  – Giảng dạy Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên đầu khóa học;
  – Chủ trì xây dựng kế hoạch, chương trình hội nghị, hội thảo, tập huấn, tổ chức ngày sách Việt Nam 21/4 hàng năm;
  – Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

 • TỔ XỬ LÝ NGHIỆP VỤ VÀ KHAI THÁC ỨNG DỤNG CNTT

  Nguyễn Thị Thương
  Trưởng nhóm
  Mail: thuong.nguyenthi@htu.edu.vn
  ĐT: 0973489456
  Nhiệm vụ: Phụ trách công tác  xử lý nghiệp vụ và khai thác tài liệu;
  - Giảng dạy năng lực thông tin cho cán bô, giảng viên và sinh viên theo kế hoạch;
  - Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc: Mua, tiếp nhận, trao đổi , bổ sung các loại tài liệu, sách báo nhằm phục vụ bạn đọc;
  - Biên tập cổng thông tin viện;
  - Biên tập bản tin Thông tin và Tư liệu;
  - Viết bài đăng Website Trung tâm và Nhà trường;
  - Tham gia xây dựng kế hoạch, chương trình hội nghị, hội thảo, tập huấn, tổ chức ngày sách Việt Nam 21/4 hàng năm;
  - Quản lý kho sách.
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm giao.
 • TỔ PHỤC VỤ

  Trần Thị Kiều Lan
  Trưởng nhóm:
  Mail: lan.tranthikieu@htu.edu.vn
  ĐT: 
  Nhiệm vụ: - Trưởng nhóm phục vụ bạn đọc;
  - Kiểm tra, kiểm soát việc mượn sách, đọc sách của bạn đọc;
  - Xử lý nghiệp vụ và khai thác tài liệu;
  - Quản lý kho sách;
  - Kiểm kê tài sản kho sách thư viện;
  - Biên tập bản tin Thông tin và Tư liệu;
  - Viết bài đăng Website Trung tâm và Nhà trường
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm giao.

  Nguyễn Thị Thuý Nga
  Mail: nga.nguyenthithuy@htu.edu.vn
  ĐT: 0979765878
  Nhiệm vụ: - Xử lý nghiệp vụ và khai thác tài liệu;
  - Quản lý kho báo, tạp chí, xử lý nghiệp vụ báo, tạp chí hàng ngày;
  - Biên tập bản tin Thông tin và Tư liệu;
  - Viết bài đăng Website Trung tâm và Nhà trường;
  - Kiểm tra, kiểm soát việc mượn sách, đọc sách của bạn đọc;
  - Khai thác tài liệu xây dựng thư viện tài liệu nội sinh; tài nguyên giáo dục mở;
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng nhóm, lãnh đạo Trung tâm giao.

  Nguyễn Thị Bích Tiến
  Mail: tien.nguyenthibich@htu.edu.vn
  ĐT: 0882115009
  Nhiệm vụ: - Kiểm tra, kiểm soát việc mượn sách, đọc sách của bạn đọc;
  - Quản lý kho sách;
  - Kiểm kê tài sản kho sách thư viện;
  - Biên tập bản tin - Thông tin và Tư liệu;
  - Viết bài đăng Website Trung tâm và Nhà trường;
  - Bảo quản và phục hồi sách hư hỏng;
  - Nhận và chuyển công văn đi đến của đơn vị;
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng nhóm, lãnh đạo Trung tâm giao.

  Nguyễn Thị Thọ
  Mail:tho.nguyenthi@htu.edu.vn
  ĐT: 0985995104
  Nhiệm vụ: - Kiểm tra, kiểm soát việc mượn sách, đọc sách của bạn đọc;
  - Quản lý kho sách;
  - Kiểm kê tài sản kho sách thư viện;
  - Biên tập bản tin - Thông tin và Tư liệu;
  - Viết bài đăng Website Trung tâm và Nhà trường;
  - Bảo quản và phục hồi sách hư hỏng;
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng nhóm, lãnh đạo Trung tâm giao.