Đội ngũ cán bộ trung tâm

Giám đốc: TS. Đoàn Hoài Sơn
Điện thoại:
Mail: son.doanhoai@htu.edu.vn
P.Giám đốc: ThS. Trần Dương
Điện thoại:
Mail: duong.tran@htu.edu.vn
Tổ trưởng tổ xứ lý nghiệp vụ: Nguyễn Thị Thương
Điện thoai:
Mail: thuong.nguyenthi@htu.edu.vn
Tổ trưởng tổ phục vụ: Trần Thị Kiều Lan
Điện thoại:
Mail: lan.tranthikieu@htu.edu.vn
Chuyên viên CNTT: Phạm Đình Nam
Điện thoại: 
Mail: nam.phamdinh@htu.edu.vn
Thư viện viên: Nguyễn Thị Thuý Nga
Điện thoại:
Mail: nga.nguyenthithuy@htu.edu.vn
Thư viện viên: Nguyễn Thị Bích Tiến
Điện thoại:
Mail: tien.nguyenthibich@htu.edu.vn
Thư viện viên: Nguyễn Thị Thanh Xuân
Điện thoại:
Mail: xuan.nguyenthithanh@htu.edu.vn
Nhân viên: Nguyễn Thị Thọ
Điện thoại:
Mail: tho.nguyenthi@htu.edu.vn