GTS: Cách sử dụng tính từ trong tiếng anh

Cách sử dụng tính từ trong tiếng anh Bìa sách Cách sử dụng tính từ trong tiếng anh
GVNN1100190-GVNN1100194; SVNN1100122- SVNN1100131- Phòng đọc CS1
Khúc Hữu Chấp
Tiếng Anh
Nxb Đồng Nai
1999
105

Tính từ trong tiếng Anh là 1 thành phần trong câu thường có vai trò giúp bổ sung ý nghĩa cho danh từ để nhấn mạnh hơn về tính chất, tình trạng của danh từ được nhắc tới trong câu.