GTS: Trò chơi, thí nghiệm tìm hiểu môi trường thiên nhiên (trẻ 5- 6 tuổi)

Trò chơi, thí nghiệm tìm hiểu môi trường thiên nhiên (trẻ 5- 6 tuổi) Bìa sách Trò chơi, thí nghiệm tìm hiểu môi trường thiên nhiên (trẻ 5- 6 tuổi)
GGXH1104356-GGXH1104360; SGXH1106550-SGXH1106554 – Phòng đọc CS1
Nguyễn Thị Thu Hiền
Sách tham khảo
Giáo dục Việt Nam
2010
62

Tìm hiểu môi Irường thiên nhién (MTTN) là một trong những nội dung cơ bán, chiếm vị trí quan trọng trong chương trình giáo dục mầm non. Việc tổ chức cho trẻ tích cực khám phá, tìm hiểu MTTN sẽ giúp hình thành, củng cố và phát triển những tri thức sơ giàn về sự vật, hiện tượng thiên nhiên, nhằm thoả mãn nhu cầu nhận thức và mở rộng hiểu biết cho trẻ về thế giới khách; phái triển các quá trình tâm lí nhận thức (như cảm giác, tri giác, tư duy, tirón« tượng,...)